Skip to main content

Full text of "Årsberättelse 1955, Göteborgs etnografiska museum"

See other formats


L 

»NTMnamnci uec*<" 


fl <a S t h. 

I ^ 

•&48 , 
pss/&* 


ETNOGRAFISKA MUSEET 

GÖTEBORG ÅRSTRYCK 

1955-1956 


Digitized by 


Google 


niversity. 

yr MICHIGAN 

tu i n8 

museums 

UBRARt 

Omslagsbilden: Ankarformat jämmynt från bakuele använt vid brudköp. 


Digitized by 


Google 


ETNOGRAFISKA MUSEET 

GÖTEBORG 
Årstryck för 1955 och 1956 


Digitized by LjOOQle ETHNOGRAPHICAL MUSEUM, GOTHENBURG, SWEDEN 


Annual Reports for 1955 and 1956 
and Attached Papers 


InnehållI Contents 

Karl Gustav Izikowitz: Berättelse för 1955 . 3—20 

» » » Berättelse för 1956 . 21—39 

Britt Lindholm: Les portraits Baoulé et leur base sociale . 40—53 

S. Henry Wassén: Resa i Colombia och Centralamerika 1955 . . . 54—72 

» » » On Dendrobates-Frog-Poison Material among 

Emperä (ChocöySpeaking Indians in Western 
Caldas , Colombia, Appendix: Short Emperå 
Word List . 73—94 


GÖTEBORG 1957 

ELÄNDERS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 


Digitized by CjOOQle BERÄTTELSE FÖR 1955 


I väntan på en ny museibyggnad får museet söka klara sig med tillfälliga 
lösningar. Även om dessa sker med minsta möjliga utlägg, blir de ofta så 
arbetskrävande för vår lilla personal, att de stjäl tid och pengar från andra 
saker som borde göras. Detta är t. ex. fallet med tillfälliga utställningar. 
Först måste föremålen hämtas i trånga magasin, och när de efter använd¬ 
ningen åter skall packas ned ger detta ett röjnings- och städningsarbete som 
på grund av de otillräckliga lokaliteterna tar månader. 

För att överhuvud kunna göra en större tillfällig utställning har vi under 
åren skaffat skärmar, draperier, plintar o. d. Skärmarna och draperierna 
sättes framför de ordinarie montrerna, så att de permanenta utställningarna 
icke nämnvärt behöver rubbas. Sådana ting som står fritt i salarna får 
dock flyttas till en annan sal, som på detta sätt blir tillfälligt stängd för 
allmänheten. Den tillfälliga utställningen sk jutes så att säga in i den perma¬ 
nenta. Man avstänger därmed tyvärr publiken från en stor del av det 
permanenta materialet, och detta därtill ofta under tider, då museet är 
mest besökt. 

Under 1955 har vi därför endast haft en större tillfällig utställning 
»Färg och väv». Utställningen var visserligen lånad från ett utländskt 
museum, men trots detta krävde den en stor arbetsinsats och kostade en 
hel del, varför andra ting fick skjutas åt sidan. Det är därför självklart, 
att det med nuvarande lokalförhållanden icke går att göra sådana utställ¬ 
ningar ofta, men de har dock en viktig kulturell uppgift att fylla. I detta fall 
var det en unik samling färgglada textilier, som endast visats i ett fåtal av 
Europas städer för att sedan åter packas ned, gömmas och kanske glömmas. 

»Färg och väv» var årets tillfälliga blomning dömd att följas av vardagens 
brist på lokaler och följderna därav. Vi får hoppas att denna situation dock 
också är tillfällig — i väntan på en ny museibyggnad. 


Gåvor 

Samlingarna har genom gåvor ökats med 858 föremål. Referensbiblio¬ 
teket har erhållit 125 gåvor, och de olika arkiven har också i många fall 
fått mottaga gåvor. 

Ett vördsamt tack framföres härmed till samtliga givare, vilka verksamt 
velat stödja Etnografiska Museet och stimulera dess arbete. 


3 


Digitized by 


Google 
Fig. 1. Dunsmask av trä frän bakuele. H. 33 om. 55.8.13. — Woodtn datice mask 

from the Bakwelc. 


4 


Digitized by LjOOQle 
Fig. 3. Dansmasker av trä från bakuele. Användes i samband med dödsriter. 
H. 29 och 35 cm. 55.8.9 och 10. — \Yooden dance masks from the Bakwele. Wom 

at death rites. 

5 


Digitized by Ljooole 


Nyförvärv 

Största nyförvärvet under 1955 är en gåva på icke mindre än 591 föremål 
från The Wellcome Historical Medical Museum , London, till största delen 
vapen, som fördelar sig på olika världsdelar. I samtliga fall gäller det 
dock gamla föremål av god kvalitet. Då jag själv i februari 1955 i London 
fick välja ut vad jag ville ha för vårt museum, är det självklart, att jag i 
första hand valde sådant som någorlunda kompletterade våra egna samlingar. 

Afrika 

Den största delen av Wellcome-samlingen består av afrikanska etno- 
grafika. De onekligen finaste exemplaren kommer från Belgiska Kongo, 
överhuvudtaget uppvisar samlingen mycket förnämliga exempel på högt¬ 
stående afrikansk smideskonst. Ett glädjande inslag är också ett antal 
sköldtyper, som vi hittills saknat och alltid varit ivriga att försöka skaffa. 
Våra afrikanska samlingar har hittills varit något väl mycket koncentrerade 
på några få områden av Afrika. Under de senaste åren har vi försökt att få 
typexemplar från de flesta områden. När det gäller vapen tror jag mig 
ha rätt att påstå att vi tack vare Wellcome-samlingen fått ett ganska 
representativt urval, som är någorlunda jämnt fördelat över den afrikanska 
kontinenten. 

Ett av de stora glädjeämnena har varit en vacker samling som örebro- 
missionärerna, makarna Olle och Anna-Lisa Ericsson, skänkte oss från 
Oubangi-Chari och övre Moyen Congo. Bland dessa föremål finns också 
vissa saker, vilka makarna Ericsson inköpt från bakuele i Franska Kongo- 
området. Bland annat finns här en serie om elva masker alla av enastående 
kvalitet. Det är dessutom alltid värdefullt att från en och samma stam få 
fram en variation av en och samma föremålsgrupp. Så vitt jag vet är 
samlingar från bakuele sällsynta i andra museer och masksamlingen kan 
betraktas som ganska unik. 

I denna samling ingår också intressanta köksredskap och mycket annat. 
Ett ankarformat järnmynt från bakuele och använt vid brudköp (55.8.46) 
avbildas på omslaget till Årstrycken 1955—56. 

Museets gamle vän och gynnare fil. dr Efraim Andersson har som en 
komplettering till de stora och värdefulla samlingar vilka han gjort för 
vårt museum, ytterligare skänkt oss 41 föremål (55.18.1—41). Icke mindre 
än 35 av dessa kommer från babongo, en pygméstam. Resten är från 
bateke och bakuta. 

Då Etiopien haft så många svenskar i sin tjänst är det ganska självklart 
att vi försöker att få samlingar från detta land. Vi har också lyckats skaffa 

6 


Digitized by VjOOQle 
Fig. 4. Mask från en bakuele-hövdings hydda. Står i en fönsteröppning som skydd mot 
döden. H. 35 cm. 55.8.4. — Mask placed in the window of the house of a Bakwele chief . 


088 en någorlunda god etiopiensamling, men som vanligt har vi många 
luckor att fylla ut. Tack vare direktör Ivar Thomsens ansträngningar har 
vi lyckats fylla några av dessa. Han hjälptes i sitt insamlingsarbete av 
doktor Fride Hylander och dennes brorson Bengt Hylander. 

I samlingen ingår diverse redskap, bland annat några intressanta hus- 
geråd använda vid tillagningen av kaffe. Etiopien är kaffets hemland och 
det har alltid varit ett önskemål att just skaffa sådana ting som hör ihop 
med beredningen av denna dryck. Bland föremålen finns också några 
praktfulla stolar skurna i ett stycke liksom pallar. 

En praktfull trumpet av en elefantbete har skänkts av major D. R:son 
Mark i Lidköping (55.2.1). 

Förutom dessa gåvor har museet inköpt en samling etnografika från 
Tibesti (55.15.1—57) av herr Gösta Moberg. 


7 


Digitized by Ljooole 
Fig. 5. Dansmasker av lergods från bakuele. H. 21 och 20 cm. 55.8.6—7. 
Dance masks of fired clay from the Balcwele. 


Amerika 

För Amerikas del har nyförvärven varit talrika, icke mindre än 267 
föremål, de flesta hembragta av intendent Henry Wassén i samband med 
hans resa till Colombia och andra ställen av Latinamerika. Då han redogör 
för dem i sin specialartikel och sin reserapport, vilka bifogas detta Årstryck, 
hänvisar jag till dem. 

Utöver ovannämnda samlingar har dock ett fåtal andra ökningar kunnat 
ske av det amerikanska materialet. Sålunda har ekonomichef Åke Wallin- 
der vid SKF i Mexico skänkt tio av lantbefolkningen i Texcoco i våra dagar 
brukade föremål (55.49.1 — 10). överstyrman Per Lidén har varit vänlig 
överlämna en patagonisk pilspets av sten (55.45.1) och hr W. A. Ruysch 
två stenspetsar från Catamarca i Argentina (55.6.1 — 2). 

Från Dr Wanda Hanke, känd för sina resor bland sydamerikanska india¬ 
ner, har vi inköpt en etnografisk samling från chacobo i dep. Beni, Bolivia 
(55.47.1—31). Denna stam undersöktes 1909 av Erland Nordenskiöld, då 
han träffade på chacobo norr om Lago Rojo Aguado i Bolivia och där 
gjorde en samling, av vilken vi dock i Göteborg endast äga en handfull 
föremål. Kompletteringen av 1955 var därför välkommen. I köpet ingick 
också en samling arkeologiska artefakter, mest keramikfragment med oma- 
mentik, från Japurå-området, Brasilien (55.48.1 — 17). 

Bland övriga inköp märks smärre föremål från olika delar av Amerika. 

8 


Digitized by VjOOQle 


Fig. 6. Panflöjt av silver från Peru. H. 4 
cm. 55.12.6. — Peruman pan-pipe of silver. Från en antikhandlare har sålunda inköpts en visserligen liten men märklig 
panflöjt av silver (55.12.6), då panflöjter av silver är ytterligt sällsynta, 
vidare en träskulptur från Nordvästkusten föreställande en människa 
(55.12.5). 

Söderhavet 

Icke mindre än 66 föremål från Söderhavet ingick i Wellcome-samlingen. 
Bland dessa märks ett antal klubbor av mycket förnämlig kvalitet från 
Nya Guinea och Fiji samt ett flertal sköldar av olika typer, vilka förut 
icke funnits i våra samlingar. 

I den samling vi erhållit av kommendörkapten W. Gibsons dödsbo ingår 
också sex melanesiska vapen. Ytterligare ett värdefullt gåvotillskott till 
vapensamlingarna är två Tonga-klubbor (55.50.1—2) skänkta av Mr. 
K. A. Webster, London. Härtill kan läggas det enda inköpet av söderhavs- 
etnografica under året: en klubba från Salomonöarna (55.5.1). 


Asien 

Bland gåvorna märks främst 38 föremål ur Wellcome-samlingen. Då 
bestämningsarbetet ännu icke är klart, kan här endast anmärkas att det 
gäller mycket förnäma typexemplar. En del av föremålen har dock kon¬ 
serverats, och särskilt gäller detta olika typer av sköldar från Borneo. 

Konsul och fru Nils Sundevall, Stockholm, tidigare i Bandung, Java, 
tillhör museets gamla pålitliga vänner, som då och då skänker oss intres¬ 
santa och värdefulla föremål från Indonesien. Detta år har vi fått 13 före¬ 
mål (saml. 55. 20.1, 40.1 — 11 och 41.1), bland vilka märkes icke mindre 

9 


Digitized by LjOOQle Fig. 7. Armband av mässing från batak-stammen, Sumatra. H. 8,5 cm. 55.12.3. 

Bracelet of bras8 from the Batak , Sumatra. 

än tre utmärkta v ar pikat vävnader från Sumbawa, Flores och Timor. I 
samlingen ingår också ett silverskärp från Sumatra, en kam från Bali 
samt några andra föremål från Java, Bali och Sumatra. Vi har länge 
saknat en javansk tävlingsbåge, men den har nu kommit i denna samling 
med tillhörande pilar. I de sumatranska föremål ingår även ett båtformat 
ställ av järn för sot till rituell tandsvärtning. För dess användning ber 
jag få hänvisa till Årsberättelsen för år 1953. Föremålen från Bali består 
dels av en god träskulptur av gammal tillverkning dels tre dockor och en 
kam. Skulpturen föreställer en knäböjande danserska och är målad i flera 
färger. Troligen gäller det en dedari , himmelsnymf. Dockorna är gjorda 
av skruvpalmens blad. De utsättes vid risskörden som helgade åt åker- 
bruksgudinnan. De anses tillhöra ett gammalt kulturskikt på Bali. 

I kommendörkapten Gibsons samling ingår också fyra indiska vapen 
(55.4.1—4). Två av dessa är klubbor, ett är en dubbelyxa och ett en dubbel¬ 
spets till ett spjut. De är alla av metall, försedda med rikliga inläggningar. 
Trots att vi har rika vapensamlingar från detta område, har vi icke haft 
dessa typer förut, varför de varit särskilt välkomna. 

10 


Digitized by LjOOQle Fig. 8. M&lad träfigur, Raksasa , från 
Bali. H. 50 cm. 55.12.4. — Painted 
wooden sculpture from Bali. Från Korea kommer ett föremål, en mansdräkt för vinterbruk, som med. 
dr Bo Ewert, Göteborg, varit vänlig att skänka oss (55.14.1). 

Endast ett fåtal asiatiska etnografica har inköpts under året. Förutom 
två orientaliska draperier (55.9.1- 2) har sex föremål från skilda delar 
anskaffats. Bland dessa märkes ett par ypperliga skuggspelsfigurer från 
Kina (55.12.8—9). Liksom de indonesiska är de gjorda av buffelhud. Till 
detta köp hör också två föremål från Bali (55.12.2, 4) och en armring från 
batak på Sumatra (55.12.3). Det ena balinesiska föremålet är en praktfull 
lansspets inlagd med guld och silver, det andra en målad träskulptur av 
mycket god kvalitet (se fig. 8). Batakringen är ett elegant föremål i 
mässing, synnerligen rikt ornerat. Samtliga dessa föremål är bra utställ- 
ningssaker. 

Arktiska folk 

En lapsk sked av renhorn (55.17.1), enligt uppgift anträffad som jordfynd 
i Billdal, söder om Göteborg, har under året inköpts. Enligt fil. dr Ernst 

11 


Digitized by LjOOQle Fig. 9. Hövdingstol av trä från wollaga- 
folket i Etiopien. H. 89 cm. 55.46.27. — 
Wooden chair for chief. The Wollaga, Ethiopia. 


Manker vid Nordiska Museet, som såsom expert haft skeden till granskning, 
är den av en nordlapsk typ, som tillverkades fram till senaste sekelskiftet. 
Knoppen i form av ett huvud är dock märklig. 

I samband med omnämnandet av detta fynd kan — visserligen för att 
gå händelserna något i förväg — nämnas, att museet under 1957 fått ännu 
en lapsk sked, enligt Manker »säkerligen från Torne lappmark» och till 
kvaliteten »finfin» från området söder om Göteborg, närmare bestämt 
»jordfynd» från gården Stora Askim, detta enligt givaren chaufför Ivan 
Hansson, Göteborg. Mysteriet lapska skedar som fynd vid Säröbanan 
får kanske närmast tolkas som att någon lapplandsfarare ägt dem och att 
de senare t. ex. genom lekande barn kommit ut i markerna. 

I Wellcome-samlingen ingår ett intressant föremål, som tydligen varit en 
kajakstol (53.13.587). Till denna hör också en välgjord harpun med lina. 

Bibliotek, arkiv och kataloger 

Kort före årsskiftet 1954—55 hade fru Teres Kaudern den stora vänlig¬ 
heten att som gåva till Etnografiska Museet överlämna inalles femton av 

12 


Digitized by VjOOQle 
hennes make förutvarande museichefen fil. dr W. Kaudern under fältarbete 
på Celebes utförda oljemålningar med olika infödingsmotiv. Målningarna, 
som tidigare varit deponerade på museet av dödsboet efter doktor 
Kaudems bortgång år 1942, är i färgreproduktioner förut återgivna i flera 
arbeten av forskaren själv, bl. a. i hans Bij de reproducties mijner 
schilderijen (Haag 1928) samt i olika arbeten i den av honom grundade 
serien Etnologiska Studier. De delvis i mycket stort format utförda mål¬ 
ningarna måste ses som dokumentation av en noggrant iakttagande fält- 
forskande etnograf. Museet erkänner tacksamt denna donation. 

I övrigt kan följande data i korthet anföras om biblioteket, olika arkiv, 
etc.: 


Referensbiblioteket 

Detta har under 1955 Ökats med 465 nr böcker och särtryck och pr den 
31.12. nått slutsiffran 12024. Av ökningen hänför sig 104 nr till köp, 125 
till gåvor, 232 till byten och 4 nr till övrigt, i regel egna fotostateringar o. d. 

Böcker och särtryck har under året överlämnats av bl. a. Ingeniör Carl 
Ludvigs, fil. lic. K.-E. Larsson, läroverksadjunkt Irma Mannheimer,general¬ 
konsul Hilding Svahn (San Salvador, en saml. om 23 nr), general I. Thord- 
Gray (hans eget arbete Tarahumara-English , English Tarahumara Dic- 
tionary), National Park Service, U. S. A., American Museum of Natural 
History, New York, samt vidare museichefen (8 nr) och intendenterna 
S. Rydén (5 nr) och H. Wassén (43 nr). 


Bildarkivet 

Vid årsslutet har detta nått till nr 13855, d. v. s. en ökning har skett 
med 71 bildark. Antalet negativ har ökats med 37 till slutnummer 8325. 
I arkivet har införts för utställnings- och publiceringsändamål tagna foto¬ 
grafier eller specialteckningar, men dessutom har bildmaterial överlämnats 
av bl. a. följande personer: Mrs. Brita Bali, Andagoya, Choco, Colombia 
(indianfotos), Mr. Charles A. Balser, San José, Costa Rica (ark. föremål), 
Dr B. K. Barva, Departm. of Anthropology, Gauhati University, Assam 
(en serie teckningar av huvudsakligen fiskredskap från Assam), Dr S. K. 
Lothrop (föremål i Peabody Museum, Harvard Univ., Cambridge, Mass.), 
Dr Carl Schuster, Woodstock, N. Y. (etnogr. föremål) och museichef Kjell 
von Sneidem, Popayån, Colombia (en serie indianfotos från hans exp. i 
Choco 1940 för Caucauniversitetets naturhist. museum). Det amerikanska 
bildmaterialet har erhållits i samband med intendent Wasséns resa 1955. 

13 


Digitized by LjOOQle 
Fig. 10. Surmjölksflaska av läder med flätad hals och propp. Från galla-folket 
i Etiopien. H. 30,5 cm. 55.46.4a —b. — Sour milk container from the Oalla , Ethiopia. 


Kartarkivet 

Detta har ökats med 12 nr till 255. Åtta kartor har inköpts, övriga utgör 
gåvor. Sålunda har generalkonsul Hilding Svahn skänkt en karta över El 
Salvador och intendent Wassén kartor över Costa Rica, Colombia och 
Panama. Den sistnämnda är intressant genom att cunaindianen Rubén 
Pérez Kantule på kartan (i skalan 1: 500.000 utarbetad av prof. Angel 
Rubio i juli 1953) antecknat befolkningssiffror för indianstammarna i 
Panama för ett föredrag, som sommaren 1955 skulle hållas i San Salvador 
vid ett Seminario de Asuntos Indigenas , då professor Rubio och Sr. Pérez 
Kantule skulle representera Panama. 

Klichéarkivet 

Oförändrat under året. 

Skioptikonarkivet 

ökning med en bild (nr 2251). 

Diskoteket 

Under året har detta ej tillförts några nya skivor. 

14 


Digitized by LjOOQle Fig. 11. Tr&tr&g för målning av jordnötter. Från bakuele. B. 51 cm. 55.8.28. — 
Wooden trough for grinding pea-nuts. From the Bakwele. 

Pressklipparkivet 

Som vanligt har detta kunnat tillföras ett betydande material gällande 
utländsk etnografi, arkeologi, etc. Framför allt dock betr. peruanistik 
genom kontinuerliga sändningar från svenske beskickningschefen i Lima, 
ambassadören Claes Westring, som uppmärksamt följer Perus på artiklar 
om det egna landets fornminnen etc. så rika press. 

Utställningar och vård av samlingar 

Årets tillfälliga utställning var »Färg och Väv» som öppnades den 7 
oktober och höll på till den 4 december. Denna utställning var märklig 
bl. a. därför att den visade en forskares verkstad. Chefen för Basels berömda 
Museum fur Vclkerkunde , professor Alfred Biihler, har i samband med sina 
forskningar över det slag av mönstring som kallas utsparning, byggt upp en 
intressant textilsamling och delar av denna visades nu för göteborgarna. 
Under sommaren gjorde professor Biihler själv ett besök i vårt museum 
och lämnade då en del värdefulla upplysningar för utställningens ordnande. 

Utställningen, som ordnats i stora trapphallen och de angränsande salarna, 
visade ett mycket stort antal textilier alla färgade och mönstrade med 
s. k. utspamingsmetoder. Principen är att man sparar ut partier av vävna¬ 
den som icke omedelbart skall tas av färg badet. Ut sparningen sker på så 
sätt att man täcker t. ex. väven med vax eller klister eller viker ihop eller 
snörper den, så att vissa partier utsparas. Man kan också täcka varp- 
eller inslagstrådama före vävningen genom omlindning. En av utsparnings- 

15 


Digitized by LjOOQle 
Fig. 12. Plangi -salen på utställningen »Färg och väv*. — From the exhibitixm of 

resist-dyeing. 


teknikerna är batik, och denna är ju redan väl känd i Göteborg. Men den 
är endast en av många slags tekniker, alla med samma princip. För att 
besökaren lättare skulle kunna följa den systematiskt ordnade utställningen 
fanns det bl. a. en tryckt beskrivning av de olika teknikerna. 

Utställningen var mycket imponerande genom sin färgverkan och genom 
att textilier från olika ställen i världen var representerade. Den besöktes 
flitigt av en konstintresserad publik och naturligtvis av specialisterna på 
textilt hantverk. Dagligen demonstrerades den för olika grupper, bland 
vilka märktes stadens konstföreningar och Svenska Textiltekniska Riks¬ 
förbundet, som hade sitt höstmöte i Göteborg. Demonstrationerna sköttes 
av museichefen och fil. lic. Karl Erik Larsson, som hade satt upp utställ¬ 
ningen assisterad i vissa textiltekniska frågor av fil. stud. Mona Wassén. 

Visningarna på onsdagskvällarna sköttes också av lic. Larsson som gav r 
fyra föreläsningar rörande de olika utsparningsteknikema. 

Vid sidan av denna utställning har fönsterskyltningarna utåt Norra 
Hamngatan fortsatt som vanligt. Fönstret med den javanska skuggspels- 
teatern fortsatte ett stycke in på 1955, då det avlöstes av »Kurare», gjort 
av intendenten S. Rydén. Detta visade hur pilgifter användes i vissa 
områden av Sydamerika. Denna skyltning kvarstod sedan under året. 

16 


Digitized by 


Google 

Fig. 13. Benring av mässing från 
bakuele. Bäres av kvinnorna. H. 9,5 
cm. 55.8.26. — Brass anklet for 
Bakwele women. 


En avdelning på det s. k. Mäsståget, som under våren och försommaren 
visades i stora delar av Sverige, hade anordnats som en vandringsutställ¬ 
ning för museerna. Det var självklart att vi skulle deltaga, men då endast 
ett mycket begränsat utrymme i en järnvägsvagn stod till förfogande, 
ansåg vi det bäst att endast ställa ut ett fåtal intressanta men stabila 
föremål samlade kring en idé. Vårt montage hette »Festen» och hade endast 
följande text: »Festen är konstens bakgrund hos de primitiva folken. Den 
ger de stora sammanhangen i tid och rum. Gemenskapen med släkten¬ 
klanen och dess mytiska värld blir verklighet.» Endast tre ceremonial- 
föremål från Nya Irland, bland annat två malanganer , gav uttryck åt detta. 
Enligt lokalpressen på de ställen där Mäsståget visades, gjorde våra föremål 
tydligen ett visst intryck, fastän de hade att konkurrera med så mycket 
annat. 

I samband med en utställning, som Örebro Missionsförening anordnade i 
Örebro, deltog museet bl. a. med en del bakuelemasker vilka vi tidigare 
erhållit i gåva från makarna Olle och Anna-Lisa Ericsson, missionärer i 
samma missionssällskap. örebro-raissionen har alltid varit mycket intres¬ 
serad av att hjälpa vårt museum, och det var därför en glädje att kunna 
delta i sällskapets utställning. 

Under sommaren pågick en stor utställning av brasiliansk konst vid 
Musée d'Ethnographie i Neuchåtel. Denna var ordnad av detta museum 

2 n 


Digitized by LjOOQle i samarbete med Brasiliens ambassad i Bern. Då våra samlingar från 
Brasilien är välkända uppmanades vi att deltaga. Emellertid kunde vi 
endast sända sådana föremål som tålde den långa transporten och som icke 
var alltför unika. 

Som vanligt har museets samlingar visats för en lång rad skolor och 
andra grupper. En ny värdefull grupp av besökare har tillkommit: delta¬ 
garna i terapeutkursen vid Slöjdföreningens Skola, som i våra samlingar 
finner nya idéer till sin verksamhet. 


övrig verksamhet och personalia 

Intendenten Henry Wassén har fortsatt sin expedition till Colombia 
avslutad med hans hemkomst den 15 augusti. Jag hänvisar till intendent 
Wasséns i detta Årstryck ingående reserapport och hans specialartikel om 
materialet från västra Caldas. 

Museet har äntligen efter många års väntan fått en kanslibiträdestjänst 
inrättad. Bland de sökande utsågs fröken Elisabeth Palmers, som tillträdde 
sin tjänst på nyåret. 

Konservatorsassistent B. Thömborg har erhållit ett av Stadskollegiets 
stipendier för att kunna göra museitekniska studier vid British Museum 
och vid University Museum of Archaeology and Ethnology i Cambridge samt 
vid Laboratoire Central des Musées de Beigique , Bryssel. Han hann under 
resan att även se ett flertal andra museer för att där kunna studera musei¬ 
tekniska nyheter. Då museerna under de senaste åren i hög grad utvecklats 
och nya tekniska metoder lancerats är denna lilla resa, som till största 
delen företogs under hans semester, av stor betydelse för vårt museum. 
Hr Thömborg sysslar ju icke enbart med konservering av föremål utan 
har också till ständig uppgift att lösa olika tekniska spörsmål. 

Som vanligt har de båda statliga arkivarbetarna hrr Olof Brändström 
och Otto Puusta tjänstgjort på museet. Den förre har huvudsakligen ägnat 
sig åt olika katalogutskrifter o. d., den senare åt teckning av föremål för 
museets föremåIskartotek. 

Fil. lic. Karl Erik Larsson har under följande perioder tjänstgjort vid mu¬ 
seet och därvid sysslat med olika museiärenden: 12/1—26/1, 25/2—9/3, 
29/6-4/7 samt 21/7-22/10. 

Under året har ett flertal forskare uppehållit sig vid museet för studier 
av mera vetenskaplig karaktär. Bland dessa märkes i främsta rummet 
Dr Nghiém Thåm från Saigon. Av Syd-Vietnams regering har han utsetts 
som chef för deras Service des Monuments Historiques vid Institut National 
des Recherches Historiques du Viet-Nam. Hans uppgift var därför att i 

18 


Digitized by LjOOQle främsta rummet förbereda sig till denna syssla genom studier av svensk 
museiteknik. Efter en sejour på en månad hos oss lämnade han vårt museum 
för att fortsätta sina studier vid museerna i Stockholm. 

Vi har också haft besök av en annan lika långväga kollega, nämligen Dr. 
Moh. Amir Sutaarga från Museum, Djakarta. Med detta indonesiska 
museum har vi sedan åratal haft mycket goda förbindelser. 

Museiväsendet är under utveckling även i länder, som ligger utanför den 
västerländska civilisationens råmärken. Det är då självklart, att våra kolle¬ 
ger vid dessa museer i första hand vänder sig till etnograferna, som i all¬ 
mänhet brukar ha någon kännedom om förhållandena i deras respektive 
hemländer. 

En lista över de viktigaste studiebesöken under 1955 av huvudsakligen 
utländska forskare och specialister ter sig på följande sätt: 

Prof. J. A. Barnes, London School of Economics, London; Dr. Henry 
Bjornskov, Northwestern University, Evanston, Ill.; Prof. Alfred 
Buhler, Mus. f. Völkerk., Basel; Prof. Georges Davy, Doyen de la Faculté 
des Lettres å la Sorbonne, Paris; Pastor Olle Ericsson, Mission Suédoise, 
Berberati, A. E. F.; Legationskanslist Stellan Forstino, Légation de 
Suede, Teheran; Skriftställaren Dr. V. R. Haya de la Torre, Lima; 
Länsbibliotekarie Fil. dr C. Vilh. Jacobowsky, Skara; Generalkonsul Sven 
Karell, Lima; Fröken Anne krogsgård, Århus Universitet, Åxhus; Dr 
Donald S. Marshall, Peabody Museum of Salem, Mass.; Dr Nghiém 
Thåm, Saigon, Vietnam; Mr Robert Rey, Inspecteur général des Musées 
en France, Paris; Miss Russell-Fergusson, London; En grupp från 
Stichting Culturele Samenwerking, Amsterdam, under ledning av 
H. P. Termaten. I gruppen ingick bl. a. Dr Moh. Amir Sutaarga från 
Museum, Djakarta, Indonesien; Dr H. Tischnbr, Mus. f. Völkerk., Hamburg; 
Ambassadör Claes Westring, Lima; Prof. Kurt Willvonseder, Salz- 
burger Museum Carolino Augusteum, Salzburg och Prof. Paul S. Wingert, 
Columbia University, New York. 

Följande artiklar gällande ämnet, museet och dess material har under 
1955 publicerats av museets tjänstemän eller nära medarbetare: 

Färg och väv. Utspamingsmetoder hos exotiska folk. 11 pp. Göteborg. 

Izekowitz, K. G.: Rhythmical Aspects of Canella Life. Anais do XXXI 
Congr. Internacional de Americanistas, pp. 195 — 209, 
Säo Paulo 1955. 


19 


Digitized by LjOOQle Lindholm, Britt: Trästatyetter i Baoulé. Konstperspektiv, årg. 11:2, 
pp. 14—15, Göteborg 1955. 

Rydén, Stig: A Basketry Technique from the Lake Titicaca Region . 

Antiquity and Survival, No. 1, 1955, pp. 57—65, 
The Hague. 

Wassén, S. Henry: En serie resebrev i Göteborgs Handels- och Sjöfarts¬ 
tidning från expeditionen 1955 under rubrikerna: 
TiU Andagoya (15.3.); Rekognoscering längs Tadocito 
(29.3); Indianliv och annat i Noanamä (27.4.); Adjö 
tiU Noanamd (18.4.); Åmålspojken som blev museichef 
i Colombia (7.6.); Giftgrodor och indianer i västliga 
Caldas (2.7.). Göteborg. 

» » » Kalejdoskop från en resa tiU Colombia. Fallenius 

Kundtjänst, Nr 9, sept. 1955, pp. 1—4, Göteborg. 

» * » El Museo Etnologico de Gotemburgo y la CuUura 

Kuna. La Estrella de Panamå 24, 26 y 27 de Junio 
de 1955. Panamå, R. P. 

» » » Algvnos datos del comercio precolombino en Colombia. 

Revista Colombiana de Antropologia, Vol. IV, pp. 
87—109, Bogotå. 

Karl Gustav Izikowitz